helyezés név nemzet csapat vsz1 e1 p1 h1 s1 v2 e2 p2 h2 s2 vsz3 e3 p3 h3 s3 vsz4 e4 p4 h4 s4 vsz5 e5 p5 h5 s5 össz korcsoport
1 GÁLL András HUN Trion SC Fencing 28Gy-20V 232 4 0 Riding „0:37,05” 306 6 0 Swimming „2:06,88” 297 3 0 Running „10:05,99” 695 1 0 0 0 0 1530 Junior férfi
2 TAMÁS Botond HUN UTE Fencing 25Gy-23V 223 6 0 Riding „0:37,00” 306 5 0 Swimming „2:10,71” 289 6 0 Running „10:40,63” 660 2 0 0 0 0 1478 Junior férfi
3 BRUCKMANN Gergő HUN BHSE Fencing 33Gy-15V 247 1 0 Riding „0:33,25” 314 2 0 Swimming „2:12,06” 286 8 0 Running „11:11,74” 629 5 0 0 0 0 1476 Junior férfi
4 CSÁK Milán HUN Volán Fehérvár Fencing 29Gy-19V 235 2 0 Riding „0:31,68” 317 1 0 Swimming „2:04,02” 302 2 0 Running „11:28,06” 612 6 0 0 0 0 1466 Junior férfi
5 TÁRKÁNYI Zsombor HUN Volán Fehérvár Fencing 23Gy-25V 217 9 0 Riding „0:35,90” 309 4 0 Swimming „2:11,06” 288 7 0 Running „11:07,85” 633 3 0 0 0 0 1447 Junior férfi
6 SIMON Barnabás Bence HUN Kőbánya SC Fencing 29Gy-19V 235 3 0 Riding „0:53,38” 274 10 0 Swimming „2:03,49” 304 1 0 Running „11:10,35” 630 4 0 0 0 0 1443 Junior férfi
7 HOLÉCZY-FEHÉR Bogdán HUN UTE Fencing 27Gy-21V 229 5 0 Riding „0:39,90” 301 7 0 Swimming „2:18,08” 274 10 0 Running „11:33,27” 607 7 0 0 0 0 1411 Junior férfi
8 SIMON Tamás HUN BHSE Fencing 24Gy-24V 220 7 0 Riding „0:35,47” 310 3 0 Swimming „2:08,34” 294 5 0 Running „11:53,99” 587 8 0 0 0 0 1411 Junior férfi
9 SÜTŐ Ádám HUN Volán Fehérvár Fencing 23Gy-25V 217 10 0 Riding „0:47,77” 285 9 0 Swimming „2:17,41” 276 9 0 Running „12:51,70” 529 9 0 0 0 0 1307 Junior férfi
10 JASSÓ Zalán HUN Volán Fehérvár Fencing 19Gy-29V 205 11 0 Riding „0:42,34” 296 8 0 Swimming „2:07,85” 295 4 0 Running „13:10,93” 510 10 0 0 0 0 1306 Junior férfi
11 REGŐS Gergely HUN Trion SC Fencing 27Gy-21V 219 8 0 Riding „0:00,00” 0 0 3 Swimming „0:00,00” 0 0 3 Running „00:00,00” 0 0 3 0 0 0 219 Junior férfi
1 MÉSZÁROS Emma HUN Trion SC Fencing 25Gy-17V 234 3 0 Riding „0:40,51” 299 2 0 Swimming „2:24,23” 262 2 0 Running „11:56,74” 584 1 0 0 0 0 1379 Junior női
2 DULAI Kinga HUN BHSE Fencing 19Gy-23V 210 6 0 Riding „0:49,10” 282 3 0 Swimming „2:29,09” 252 3 0 Running „12:13,97” 567 2 0 0 0 0 1311 Junior női
3 VARGA Orsolya Dorottya HUN KSI Fencing 24Gy-18V 230 4 0 Riding „0:37,69” 305 1 0 Swimming „2:35,42” 240 4 0 Running „12:52,17” 528 5 0 0 0 0 1303 Junior női
4 DOBRONYI Dorina HUN Kőbánya SC Fencing 21Gy-21V 218 5 0 Riding „0:54,45” 272 4 0 Swimming „2:22,25” 266 1 0 Running „12:43,01” 537 4 0 0 0 0 1293 Junior női
5 ESZES Noémi HUN Lőrinc 2000 SE Fencing 27Gy-15V 242 1 0 Riding „0:00,00” 0 0 3 Swimming „0:00,00” 0 0 3 Running „12:23,56” 557 3 0 0 0 0 799 Junior női
6 ERDŐS Rita Noémi HUN Trion SC Fencing 25Gy-17V 234 2 0 Riding „0:00,00” 0 0 3 Swimming „0:00,00” 0 0 3 Running „00:00,00” 0 0 3 0 0 0 234 Junior női
1 MITRÓ Milán Zoltán HUN UTE Riding „0:40,01” 300 3 0 Swimming „2:13,52” 323 1 0 Running „07:33,56” 587 5 0 0 0 0 0 0 0 1210 U15 fiú
2 TÓTH Balázs HUN KSI Riding „0:41,45” 298 4 0 Swimming „2:21,72” 307 2 0 Running „07:19,25” 601 3 0 0 0 0 0 0 0 1206 U15 fiú
3 MARTON Tamás László HUN UTE Riding „0:37,66” 305 1 0 Swimming „2:26,60” 297 3 0 Running „07:22,52” 598 4 0 0 0 0 0 0 0 1200 U15 fiú
4 BIRTA Botond HUN Swimming Pentathlon Riding „0:51,28” 278 6 0 Swimming „2:29,93” 291 4 0 Running „07:09,83” 611 1 0 0 0 0 0 0 0 1180 U15 fiú
5 JUHÁSZ Szilveszter HUN BHSE Riding „0:39,44” 302 2 0 Swimming „2:48,33” 254 7 0 Running „07:15,64” 605 2 0 0 0 0 0 0 0 1161 U15 fiú
6 DOMAN Gergely HUN Csepel SC Riding „0:49,40” 282 5 0 Swimming „2:45,92” 259 6 0 Running „08:00,86” 560 7 0 0 0 0 0 0 0 1101 U15 fiú
7 TORNAI Bence HUN KSI Riding „1:10,36” 240 7 0 Swimming „2:38,63” 273 5 0 Running „07:55,19” 565 6 0 0 0 0 0 0 0 1078 U15 fiú
1 GARAY Csenge Ajna HUN BHSE Riding „0:49,72” 281 2 0 Swimming „2:37,37” 276 5 0 Running „07:43,93” 577 5 0 0 0 0 0 0 0 1134 U15 lány
2 HERBÁK Dóra Milla HUN BHSE Riding „0:52,83” 275 3 0 Swimming „2:36,83” 277 4 0 Running „07:41,71” 579 4 0 0 0 0 0 0 0 1131 U15 lány
3 PATAKI Regina HUN Trion SC Riding „1:13,69” 233 5 0 Swimming „2:25,31” 300 1 0 Running „07:29,82” 591 2 0 0 0 0 0 0 0 1124 U15 lány
4 KONKOLY Kinga HUN UTE Riding „1:04,15” 252 4 0 Swimming „2:35,29” 280 3 0 Running „07:39,16” 581 3 0 0 0 0 0 0 0 1113 U15 lány
5 KOVÁCS Ajsa Sára HUN BHSE Riding „0:49,40” 282 1 0 Swimming „2:42,62” 265 6 0 Running „09:30,14” 470 7 0 0 0 0 0 0 0 1017 U15 lány
6 RIEDER Réka HUN Móri Öttusa SE Riding „1:16,19” 228 7 0 Swimming „2:33,68” 283 2 0 Running „10:25,60” 415 8 0 0 0 0 0 0 0 926 U15 lány
7 DEMETER Nóra HUN Trion SC Riding „1:49,45” 162 8 0 Swimming „3:04,31” 222 8 0 Running „09:07,47” 493 6 0 0 0 0 0 0 0 877 U15 lány
8 FISCHER-COLBRIE Fédra HUN Miskolci Sportiskola Riding „0:00,00” 0 0 3 Swimming „2:42,93” 265 7 0 Running „07:28,11” 592 1 0 0 0 0 0 0 0 857 U15 lány
9 TÓTH Luca HUN Swimming Pentathlon Riding „1:14,87” 231 6 0 Swimming „0:00,00” 0 0 3 Running „00:00,00” 0 0 3 0 0 0 0 0 0 231 U15 lány
1 SZÉCSI Nemere HUN Volán Fehérvár Riding „0:36,08” 308 4 0 Fencing 28Gy-12V 250 1 0 Swimming „2:15,08” 280 6 0 Running „09:13,69” 577 1 0 0 0 0 1415 U17 fiú
2 BOGNÁR Levente HUN Volán Fehérvár Riding „0:35,16” 310 2 0 Fencing 24Gy-16V 234 7 0 Swimming „2:08,80” 293 2 0 Running „09:46,72” 544 5 0 0 0 0 1381 U17 fiú
3 ZSOLDOS Domonkos HUN KSI Riding „0:38,81” 303 9 0 Fencing 26Gy-14V 242 4 0 Swimming „2:18,36” 274 10 0 Running „09:39,40” 551 4 0 0 0 0 1370 U17 fiú
4 HERCZEG Áron HUN Miskolci Sportiskola Riding „0:36,02” 308 6 0 Fencing 15Gy-25V 198 16 0 Swimming „2:10,06” 290 3 0 Running „09:16,54” 574 3 0 0 0 0 1370 U17 fiú
5 GYEPESSY Domonkos HUN UTE Riding „0:39,51” 301 11 0 Fencing 21Gy-19V 222 9 0 Swimming „2:21,91” 267 13 0 Running „09:16,04” 574 2 0 0 0 0 1364 U17 fiú
6 BASA Botond HUN BHSE Riding „0:34,53” 311 1 0 Fencing 27Gy-13V 246 2 0 Swimming „2:21,23” 268 11 0 Running „09:55,31” 535 6 0 0 0 0 1360 U17 fiú
7 KISS Tibor HUN Volán Fehérvár Riding „0:39,52” 301 10 0 Fencing 25Gy-15V 238 5 0 Swimming „2:13,24” 284 4 0 Running „09:56,47” 534 7 0 0 0 0 1357 U17 fiú
8 KEMÉNY Barnabás Péter HUN BHSE Riding „0:35,01” 310 3 0 Fencing 27Gy-13V 246 3 0 Swimming „2:14,64” 281 5 0 Running „11:17,00” 453 13 0 0 0 0 1290 U17 fiú
9 VIGASSY Gergő Balázs HUN BALU SE Riding „0:36,13” 308 5 0 Fencing 25Gy-15V 238 6 0 Swimming „2:16,00” 278 7 0 Running „11:04,22” 466 12 0 0 0 0 1290 U17 fiú
10 SZÉCSI Kornél HUN Volán Fehérvár Riding „0:45,02” 290 14 0 Fencing 19Gy-21V 214 11 0 Swimming „2:27,23” 256 17 0 Running „10:16,19” 514 8 0 0 0 0 1274 U17 fiú
11 VINICZAI Patrik HUN Volán Fehérvár Riding „0:38,23” 304 8 0 Fencing 19Gy-21V 214 13 0 Swimming „2:26,51” 257 16 0 Running „11:03,94” 467 11 0 0 0 0 1242 U17 fiú
12 HARTEL Tamás HUN KSI Riding „1:05,13” 250 20 0 Fencing 19Gy-21V 214 12 0 Swimming „2:25,24” 260 15 0 Running „10:25,90” 505 9 0 0 0 0 1229 U17 fiú
13 NAGY-HORVÁTH András HUN Lőrinc 2000 SE Riding „0:47,75” 285 16 0 Fencing 14Gy-26V 194 18 0 Swimming „2:21,35” 268 12 0 Running „10:50,22” 480 10 0 0 0 0 1227 U17 fiú
14 FEKETE Marcell HUN BHSE Riding „0:49,40” 282 17 0 Fencing 21Gy-19V 222 10 0 Swimming „2:16,05” 278 8 0 Running „11:41,72” 429 16 0 0 0 0 1211 U17 fiú
15 NYEMCSOK Tamás Benjamin HUN Lőrinc 2000 SE Riding „0:45,77” 289 15 0 Fencing 18Gy-22V 210 14 0 Swimming „2:05,40” 300 1 0 Running „12:04,29” 406 18 0 0 0 0 1205 U17 fiú
16 GRÁCZER Viktor HUN Volán Fehérvár Riding „0:41,13” 298 12 0 Fencing 22Gy-18V 226 8 0 Swimming „2:25,03” 260 14 0 Running „11:53,62” 417 17 0 0 0 0 1201 U17 fiú
17 MOSONYI Nándor HUN Volán Fehérvár Riding „0:42,89” 295 13 0 Fencing 18Gy-22V 210 15 0 Swimming „2:41,95” 227 20 0 Running „11:41,47” 429 15 0 0 0 0 1161 U17 fiú
18 KÁNTOR Vince HUN Miskolci Sportiskola Riding „0:57,62” 265 19 0 Fencing 15Gy-25V 198 17 0 Swimming „2:35,15” 240 19 0 Running „11:29,94” 441 14 0 0 0 0 1144 U17 fiú
19 ZANYI Olivér HUN Lőrinc 2000 SE Riding „0:51,77” 277 18 0 Fencing 10Gy-30V 178 21 0 Swimming „2:18,08” 274 9 0 Running „12:23,69” 387 19 0 0 0 0 1116 U17 fiú
20 VÁCZY Bence HUN Lőrinc 2000 SE Riding „2:29,15” 82 21 0 Fencing 12Gy-28V 186 20 0 Swimming „2:28,19” 254 18 0 Running „13:44,62” 306 20 0 0 0 0 828 U17 fiú
21 CSÁNYI Vilmos HUN BALU SE Riding „0:37,91” 305 7 0 Fencing 13Gy-27V 190 19 0 Swimming „0:00,00” 0 0 3 Running „00:00,00” 0 0 3 0 0 0 495 U17 fiú
1 DARÁNYI Zora HUN BHSE Riding „0:52,67” 275 8 0 Fencing 20Gy-14V 230 3 0 Swimming „2:20,93” 269 4 0 Running „09:49,24” 541 2 0 0 0 0 1315 U17 lány
2 BALZSAY Jázmin HUN KSI Riding „0:47,43” 286 5 0 Fencing 17Gy-17V 215 9 0 Swimming „2:14,35” 282 1 0 Running „09:59,25” 531 4 0 0 0 0 1314 U17 lány
3 RAJNCSÁK Diána HUN KSI Riding „0:43,43” 294 3 0 Fencing 18Gy-16V 220 8 0 Swimming „2:23,58” 263 6 0 Running „10:00,60” 530 5 0 0 0 0 1307 U17 lány
4 KOVÁCS Réka HUN BHSE Riding „0:41,19” 298 1 0 Fencing 22Gy-12V 240 2 0 Swimming „2:29,18” 252 13 0 Running „10:34,01” 496 10 0 0 0 0 1286 U17 lány
5 HERBÁK Hanna HUN BHSE Riding „0:41,34” 298 2 0 Fencing 12Gy-22V 190 15 0 Swimming „2:34,00” 242 16 0 Running „09:47,61” 543 1 0 0 0 0 1273 U17 lány
6 PLÉBÁN Virág HUN Swimming Pentathlon Riding „0:58,35” 264 12 0 Fencing 19Gy-15V 225 7 0 Swimming „2:35,27” 240 17 0 Running „09:51,20” 539 3 0 0 0 0 1268 U17 lány
7 TURBUCZ Ivola HUN Volán Fehérvár Riding „0:46,05” 288 4 0 Fencing 28Gy-6V 270 1 0 Swimming „2:20,76” 269 3 0 Running „11:34,36” 436 15 0 0 0 0 1263 U17 lány
8 TAJTA Sára HUN MAFC Riding „0:49,65” 281 7 0 Fencing 15Gy-19V 205 14 0 Swimming „2:26,01” 248 14 0 Running „10:19,78” 511 9 0 0 0 0 1245 U17 lány
9 BÁGYI Emese HUN MAFC Riding „1:04,75” 251 15 0 Fencing 19Gy-15V 225 6 0 Swimming „2:32,77” 245 15 0 Running „10:17,06” 513 7 0 0 0 0 1234 U17 lány
10 SZABÓ Lia Anna HUN Lőrinc 2000 SE Riding „0:56,91” 267 10 0 Fencing 20Gy-14V 230 5 0 Swimming „2:28,55” 253 12 0 Running „10:53,36” 477 11 0 0 0 0 1227 U17 lány
11 LAKI Boglárka HUN Móri Öttusa SE Riding „1:03,72” 253 13 0 Fencing 10Gy-24V 180 18 0 Swimming „2:27,24” 256 9 0 Running „10:19,33” 511 8 0 0 0 0 1200 U17 lány
12 SZOPKÓ Anna HUN KSI Riding „0:57,09” 266 11 0 Fencing 16Gy-18V 210 11 0 Swimming „2:28,53” 253 11 0 Running „11:02,00” 468 12 0 0 0 0 1197 U17 lány
13 ÉZSIÁS Janka HUN Lőrinc 2000 SE Riding „0:47,75” 285 6 0 Fencing 11Gy-23V 185 16 0 Swimming „2:24,20” 262 7 0 Running „11:22,66” 448 14 0 0 0 0 1180 U17 lány
14 NÉMETH Angéla HUN KSI Riding „1:08,68” 243 16 0 Fencing 16Gy-18V 210 10 0 Swimming „2:23,50” 263 5 0 Running „11:11,84” 459 13 0 0 0 0 1175 U17 lány
15 SZABÓ Hanga HUN BHSE Riding „0:55,40” 270 9 0 Fencing 15Gy-19V 205 13 0 Swimming „2:24,72” 261 8 0 Running „11:38,10” 432 16 0 0 0 0 1168 U17 lány
16 HANGYÁL Zsófia HUN Lőrinc 2000 SE Riding „1:15,39” 230 17 0 Fencing 16Gy-18V 210 12 0 Swimming „2:18,53” 273 2 0 Running „11:55,58” 415 18 0 0 0 0 1128 U17 lány
17 PUSZTAI Nóra HUN Volán Fehérvár Riding „1:04,33” 252 14 0 Fencing 11Gy-23V 185 17 0 Swimming „2:46,23” 218 19 0 Running „11:55,06” 415 17 0 0 0 0 1070 U17 lány
18 KAKAS Emma Gréta HUN UTE Riding „0:00,00” 0 18 2 Fencing 20Gy-14V 230 4 0 Swimming „2:28,07” 254 10 0 Running „10:14,95” 516 6 0 0 0 0 1000 U17 lány
19 SZABÓ Lívia HUN Bohóchal Egyesület Riding „0:00,00” 0 19 2 Fencing 0Gy-0V 0 0 3 Swimming „2:38,80” 223 18 0 Running „00:00,00” 0 0 3 0 0 0 223 U17 lány
1 MARSCHALL Attila HUN Lőrinc 2000 SE Fencing 36Gy-12V 256 1 0 Riding „0:37,25” 306 3 0 Swimming „2:08,48” 294 1 0 Running „11:10,99” 630 2 0 0 0 0 1486 U19 férfi
2 PÉTER Ádám Nimród HUN KSI Fencing 19Gy-29V 205 11 0 Riding „0:42,53” 295 7 0 Swimming „2:10,51” 289 3 0 Running „11:11,46” 629 3 0 0 0 0 1418 U19 férfi
3 FÁBIÁN Máté Ádám HUN KSI Fencing 29Gy-19V 235 2 0 Riding „1:04,10” 252 14 0 Swimming „2:10,04” 290 2 0 Running „11:04,77” 636 1 0 0 0 0 1413 U19 férfi
4 HORNOK Levente László HUN BALU SE Fencing 22Gy-26V 214 7 0 Riding „0:33,37” 314 2 0 Swimming „2:23,69” 263 11 0 Running „11:26,00” 614 4 0 0 0 0 1405 U19 férfi
5 KISS-SZŐLŐSI Álmos HUN KSI Fencing 21Gy-27V 211 8 0 Riding „0:41,56” 297 5 0 Swimming „2:14,31” 282 8 0 Running „11:28,27” 612 5 0 0 0 0 1402 U19 férfi
6 GYURKA Marcell Hugó HUN KSI Fencing 21Gy-27V 211 9 0 Riding „0:39,77” 301 4 0 Swimming „2:13,99” 283 7 0 Running „11:34,66” 606 6 0 0 0 0 1401 U19 férfi
7 DOMJÁN Bendegúz Zétény HUN KSI Fencing 27Gy-21V 229 3 0 Riding „0:43,07” 294 8 0 Swimming „2:11,57” 287 4 0 Running „12:04,77” 576 10 0 0 0 0 1386 U19 férfi
8 CSÁNYI Péter HUN Trion SC Fencing 24Gy-24V 220 4 0 Riding „0:32,40” 316 1 0 Swimming „2:12,72” 285 5 0 Running „12:18,08” 562 11 0 0 0 0 1383 U19 férfi
9 DOMJÁN Bence Csanád HUN KSI Fencing 24Gy-24V 220 5 0 Riding „0:49,45” 282 12 0 Swimming „2:13,77” 283 6 0 Running „11:43,18” 597 7 0 0 0 0 1382 U19 férfi
10 MOHL Zsombor HUN Csepel SC Fencing 15Gy-33V 193 12 0 Riding „0:41,81” 297 6 0 Swimming „2:16,28” 278 9 0 Running „11:58,21” 582 9 0 0 0 0 1350 U19 férfi
11 PATAKI Zsombor Milán HUN Csepel SC Fencing 20Gy-28V 208 10 0 Riding „0:58,91” 263 13 0 Swimming „2:25,69” 259 12 0 Running „11:48,72” 592 8 0 0 0 0 1322 U19 férfi
12 SCHREINER Márk HUN Volán Fehérvár Fencing 22Gy-26V 214 6 0 Riding „0:43,77” 293 9 0 Swimming „2:16,35” 278 10 0 Running „13:19,06” 501 13 0 0 0 0 1286 U19 férfi
13 GÁSPÁR Ábel Álmos HUN Csepel SC Fencing 13Gy-35V 187 13 0 Riding „0:49,16” 282 11 0 Swimming „2:34,47” 242 13 0 Running „12:43,83” 537 12 0 0 0 0 1248 U19 férfi
14 LÓR Vendel HUN Csepel SC Fencing 11Gy-37V 181 14 0 Riding „0:45,18” 290 10 0 Swimming „2:42,50” 225 14 0 Running „14:22,63” 438 14 0 0 0 0 1134 U19 férfi
1 ZEMÁN Zóra Zoé HUN BHSE Fencing 24Gy-18V 230 3 0 Riding „0:50,01” 280 3 0 Swimming „2:19,32” 272 3 0 Running „11:48,97” 592 2 0 0 0 0 1374 U19 női
2 HERBÁK Emma HUN BHSE Fencing 18Gy-24V 206 6 0 Riding „0:46,69” 287 2 0 Swimming „2:24,74” 261 6 0 Running „11:43,90” 597 1 0 0 0 0 1351 U19 női
3 KRÁLL Dóra HUN Volán Fehérvár Fencing 25Gy-17V 234 2 0 Riding „0:51,06” 278 4 0 Swimming „2:22,78” 265 4 0 Running „12:27,75” 553 4 0 0 0 0 1330 U19 női
4 HARASZIN Linda HUN Swimming Pentathlon Fencing 20Gy-22V 214 5 0 Riding „0:52,92” 275 5 0 Swimming „2:28,41” 254 8 0 Running „12:21,33” 559 3 0 0 0 0 1302 U19 női
5 NYERGES Réka HUN BHSE Fencing 14Gy-28V 190 8 0 Riding „0:44,11” 292 1 0 Swimming „2:24,24” 262 5 0 Running „13:03,83” 517 5 0 0 0 0 1261 U19 női
6 FODOR Zita HUN Kőbánya SC Fencing 20Gy-22V 214 4 0 Riding „1:17,78” 225 8 0 Swimming „2:18,49” 274 1 0 Running „13:31,83” 489 6 0 0 0 0 1202 U19 női
7 KERESZTES Cynthia HUN A Jövő SC FCSM Fencing 9Gy-33V 170 9 0 Riding „1:08,07” 244 7 0 Swimming „2:24,75” 261 7 0 Running „13:39,65” 481 7 0 0 0 0 1156 U19 női
8 KOVÁCS Enikő HUN BHSE Fencing 16Gy-26V 198 7 0 Riding „0:59,84” 261 6 0 Swimming „2:30,15” 250 9 0 Running „15:06,33” 394 8 0 0 0 0 1103 U19 női
9 MECSNÓBER Mira Dorka HUN KSI Fencing 26Gy-16V 238 1 0 Riding „0:00,00” 0 9 2 Swimming „2:18,80” 273 2 0 Running „00:00,00” 0 0 3 0 0 0 511 U19 női