Születésnapok ma
 

Fedettpályás öttusa idénynyitó – Marosi győzött, Demeter harmadik

Marosi Ádám nyer­te a fér­fi­ak va­sár­na­pi ver­se­nyét a Peridot fe­dett­pá­lyás öt­tu­sa­vi­a­da­lon, mely­nek vé­gén har­ma­dik­ként Demeter Bence is fel­áll­ha­tott a do­bo­gó­ra.

Kevéssel ma­radt le mö­göt­tük Tibolya Péter, aki ne­gye­dik­ként zárt, és be­fért még az el­ső tíz­be nyol­ca­dik­ként Bereczki Richárd is a bu­da­pes­ti idény­nyi­tón.

A ví­vást Tibolya nyer­te 24 győ­ze­lem­mel és 10 ve­re­ség­gel, de ki­emel­ke­dő­en sze­re­pelt a má­so­dik szám­ban Demeter (22/12) és Marosi (21/13) is. Előzőleg az úszás­ban a vá­ra­ko­zá­sok­nak meg­fe­le­lő­en tel­je­sí­tet­tek, majd a ví­vást kö­ve­tő­en lo­vag­lás­ban né­hány pon­tot “ott hagy­tak” ugyan a pá­lyán, de a lö­vé­sze­tek­kel kom­bi­nált fu­tás előtt Marosi ez­zel együtt az élen állt, igaz, az él­me­zőny tag­jai – köz­tük Demeter és Tibolya – kis kü­lönb­sé­gek­kel kö­vet­ték őt. A kom­bi­nált szám­ban Marosi a har­ma­dik leg­jobb időt ér­te el, ami­vel meg­őriz­te ve­ze­tő po­zí­ci­ó­ját, míg Demeter a he­te­dik, Tibolya pe­dig a 11. rész­ered­ménnyel vég­zett a har­ma­dik, il­let­ve ne­gye­dik he­lyen.

“Boldog va­gyok, mert fe­dett­pá­lyás ver­senyt ed­dig nem si­ke­rült nyer­nem, bár do­bo­gón több­ször áll­tam” – ér­té­kelt a ver­seny után Marosi. “A ví­vást és a kom­bi­nált szá­mot emel­ném ki tel­je­sít­mé­nyem­ből, s kü­lö­nö­sen azt, hogy ví­vó­edzőm­mel, Ungár Nándorral si­ke­re­sen küz­döt­tünk egy­má­sért a se­lej­te­ző­ben és a dön­tő­ben is.”

A ver­se­nyen ott volt Szabó Tünde spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár is, aki úgy fo­gal­ma­zott: “sű­rű és si­ke­res hét­vé­gén va­gyunk túl”.

“Belgrádban a ví­zi­lab­da Európa-bajnokságon kezd­tem, ahol a lá­nyok győ­zel­mé­nek, majd a fi­úk bronz­ér­mé­nek örül­het­tem. Hazatérve meg­néz­tem az asz­ta­li­te­ni­sze­zők World Tour ver­se­nyét, hi­szen szá­muk­ra ez az ok­tó­be­ri Európa-bajnokság fő­pró­bá­ja. Úgy gon­do­lom, ak­kor köz­vet­len a kap­cso­lat a sport­ágak kép­vi­se­lő­i­vel, ha ve­lük va­gyok a ver­se­nye­ken is” – nyi­lat­ko­zott az MTI-nek. “Nemzetközi öt­tu­sa­ver­se­nyen jár­tam már ko­ráb­ban is, de ál­lam­tit­kár­ként ez az el­ső. Jó ér­zés a kül­föl­di ven­dé­gek­től min­den­hol azt hal­la­ni, hogy jó szer­ve­zők va­gyunk, szí­ve­sen jön­nek hoz­zánk, és a nem­zet­kö­zi szö­vet­sé­gek is sze­ret­nek ránk bíz­ni egy-egy ren­de­zést, mert tud­ják, hogy tö­ké­le­tes lesz a le­bo­nyo­lí­tás. A női ví­zi­lab­dá­zók si­ke­re után Marosi Ádám győ­zel­me fog­lal­ta ke­ret­be ezt a hét­vé­gét” – tet­te hoz­zá.

 

A 11 dön­tő­be ju­tott ma­gyar kö­zül vé­gül csak ti­zen áll­tak rajt­hoz, mert a se­lej­te­ző­cso­port­ját pén­te­ken meg­nye­rő Kasza Róbert hi­ány­zott a me­zőny­ből.

“Megfázással küsz­kö­dik, ne­he­zen kap le­ve­gőt, el­zá­ród­tak a lég­út­jai – in­do­kol­ta a hi­ány­zást Pálvölgyi Miklós szö­vet­sé­gi ka­pi­tány. “A se­lej­te­zőt még bra­vú­ro­san tel­je­sí­tet­te, de utá­na rosszab­bo­dott az ál­la­po­ta, így oko­sabb volt vissza­lép­nie a dön­tő­től.”

Eredmények:

1. Marosi Ádám 1497
2. Dimitar Krasztanov (bol­gár) 1494
3. Demeter Bence 1485

A szom­ba­ti női dön­tő­ben Kovács Sarolta sze­re­pelt a leg­job­ban a ha­zai ver­seny­zők kö­zül az­zal, hogy a ha­to­dik he­lyen vég­zett.

(MTI)
2016.01.24.

Friss hírek

Korábban pótolják az országos bajnokságot

Korábban pótolják az országos bajnokságot

A tervezettnél néhány nappal korábban pótolják az öttusázók márciusban elhalasztott országos bajnoks...

A New Pentathlon Format győztesei Guzi Blanka és Bőhm Csaba

A New Pentathlon Format győztesei Guzi Blanka és Bőhm Csaba

Az új formátumú öttusa verseny tegnapi dobogósai: Nök: 1. Guzi Blanka, 2. Alekszejev Tamara, 3. Réti...

Öttusa a 2023-as Európai Játékokon

Öttusa a 2023-as Európai Játékokon

2023-ban Krakkóban és Kis-lengyelországi vajdaságban rendezik meg az Európai Játékokat, melyen első...

YOG New Tetrathlon Format eredmények

YOG New Tetrathlon Format eredmények

Hétvégén lezajlott a YOG New Tetrathlon Format Tesztverseny Csepelen. A lányok versenyének helyezett...

Képgaléria

New Pentathlon Format 2020.09.15. YOG New Tetrathlon Format 2020.09.12. New Format tesztverseny a Beach Sport Fesztiválon/FOTÓK Benedek Ferenc búcsúztatása/Galéria Fotók/Photos/Peridot Indoor Competition 2020